MARTINKONYHA.HU

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

- A www.martinkonyha.hu weboldalon történő online vásárláshoz -

 

www.martinkonyha.hu weblapot Molnár Beatrix egyéni vállalkozó üzemelteti.

Szolgáltató:

Szalanics Szabolcs egyéni vállalkozó

nyilvántartási szám: 55929945

adószám: 73992356-1-35

székhely/postacím: 4400 Nyíregyháza, Kopogó utca 2.
telefon: +36 30 910 2748

email: info@martinkonyha.hu

(a továbbiakban: Szolgáltató)

Tárhelyszolgáltató:

Tárhely.Eu Kft.

cégjegyzékszám: 01-09-909968

székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

telefon: +36 1 7892789

email: support@tarhely.eu

 

Vevő: www.martinkonyha.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) vételi ajánlatot tevő szerződést kötő természetes személy vagy jogi személy, gazdálkodó szervezet.

(A Szolgáltató és a Vevő a továbbiakban: Felek)

A Weboldal távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére.

 

 1. Általános rendelkezések

 

 1. Amennyiben a Vevő a Weboldalon keresztül rendel meg a Szolgáltatótól terméke(ke)t és a Weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe veszi, úgy a Vevő és a Szolgáltató között létrejövő szerződéses jogviszony általános feltételeit, így különösen a Feleket megillető jogokat, őket terhelő kötelezettségeket, a teljesítési határidőket, szállítási és fizetési feltételeket, felelősségi szabályokat, illetve elállási joggyakorlás feltételeit a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) dokumentum és annak mellékletei tartalmazzák.
 2. A jelen ÁSZF szerinti szerződéses feltételek 2021. január 12. napján lépnek hatályba és érvényben maradnak azok Szolgáltató általi visszavonásáig vagy módosításáig.
 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et a vonatkozó jogszabályok keretei között módosítsa vagy kiegészítse. A módosítások, illetve kiegészítések a www.martinkonyha.hu weboldalon lesznek elérhetőek. A jelen ÁSZF bármely változása nem alkalmazandó azon megrendelésekre, amelyek az ilyen módosítás vagy kiegészítés hatálybalépése előtt kerültek leadásra. A módosítás időpontját követő megrendelésével a Vevő egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is.
 4. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon keresztül történik.

 

 1. A szerződés létrejötte

 

 1. A Vevő a Weboldal bármely szolgáltatásának használatával (pl. az oldal böngészése, hírlevél igénylése, a termék megrendelése, a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et.
 2. A Weboldal szolgáltatásainak használatával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vevő között, amelyek nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem tárolja, azonban a tranzakciókról számlát, illetve pénztárgépi bizonylatot állít ki, amelyet a vonatkozó számviteli és adójogszabályok által előírt ideig megőriz.
 3. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, oly módon, hogy a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, vagy Vendég vásárlóként a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri el. A Weboldalon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak, valamint gazdálkodó szervezetek.
 4. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vevő által a Weboldalon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával (a megrendelés visszaigazolásával) jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint. A Felek között a termék megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül.

 

 1. A megrendelés folyamata

 

 1. A Weboldal használatához, illetve a vásárláshoz a Vevőnek nem feltétlenül kell regisztrálnia. A Weboldalon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak.
 2. A Weboldalon feltüntetett termékkategóriák közül a Vevő kiválaszthatja az egyes termékcsaládokat, ezeken belül az egyes termékeket. A termékek képére kattintva a Vevő a termék fotóinak előnézetét, lényeges ismertető adatait, cikkszámát, leírását és árát. A Weboldalon elhelyezett fényképeken esetlegesen szereplő kiegészítők, dekorációs elemek nem képezik a megrendelésre váró termék részét az adott termék leírásában szereplő ellenkező rendelkezésig. A fényképek, illusztrációk színei nem minden esetben felelnek meg a valóságnak. A Szolgáltató az esetleges elírásokért, téves adatfeltüntetésért a felelősségét kizárja.
 3. A Vevő a Weboldalon szereplő árat köteles megfizetni, magyar forintban, amelyek – tekintettel arra, hogy a Szolgáltató alanyi Áfamentes kisadózó – általános forgalmi adót (Áfa) nem tartalmaznak. Az ár nem tartalmazza az esetleges szállítási költséget. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, amelyek változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.
 4. A Vevő a „Kosárba” gombra kattintva helyezheti tetszőleges számú kiválasztott termékét anélkül, hogy ezáltal vásárlási vagy fizetési kötelezettsége keletkezne. A kosárba helyezés önmagában nem minősül ajánlattételnek.
 5. A Kosár tartalma a Vevő által megtekinthető, ellenőrizhető és a Megrendelés véglegesítéséig szabadon módosítható, a Kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, darabszáma változtatható, a Kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek.
 6. A „Fizetés” gombra kattintva a Kosár tartalma megjelenik a Vevő által fizetendő teljes vételárral és esetlegesen őt terhelő szállítási költség feltüntetésével.
 7. Az „Új vásárló” szövegdobozban Vendégként fizetés és Fiók létrehozása közül választhat a Vevő. A „Fizetés vendégként” gombra kattintva a Vevő adatai (emailcím, család- és keresztnév, születési idő, postázási cím, mobiltelefonszám, számlázási cím) megadását követően regisztráció nélkül véglegesítheti megrendelését. A kötelezően megadandó adatok csillaggal kerültek megjelölésre.
 8. A Szállítási módok (személyes átvétel, futár) kiválasztását követően a Vevő megjegyzést, további információt is hagyhat. A Vevő utánvétes fizetés, banki átutalás és átvételi ponton történő készpénzes fizetési módok közül választhat.
 9. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vevő felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, az adatok elírásából vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semmilyen felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból eredő károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató jogosult a Vevő hibás adatbevitelből, elírásból, valótlan adatok megadásából eredő minden kárát és költségét a Vevőre háríthatja. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására a Bejelentkezés gombra kattintva van lehetőség. A Vevő által véglegesített megrendelést érintő adatok módosítására a Weboldalon feltüntetett elérhetőségeken (telefonszám, email) van lehetőség.
 10. A Vevő által rosszul megadott email cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának kézbesítési hibáját eredményezheti, így a szerződés létrejöttének akadályát jelentheti.
 11. A Vevő megrendelésének véglegesítése előtt jogosult és egyben köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Vevő a Weboldalon keresztül történő vásárlással a „Fizetés” gomb megnyomásával, valamint az „Elfogadom és betartom a szolgáltatási feltételeket” szöveg jelölőnégyzetének bejelölésével elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Vevő és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.
 12. Amennyiben a Vevő a Kosár áttekintése során meggyőződött arról, hogy a tartalma megfelel a Vevő megrendelési szándékának, valamint a megadott adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Fizetés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). A Vevő ezen gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – a Vevő fizetési kötelezettségét vonja maga után.
 13. A megrendeléseket a Szolgáltató folyamatosan dolgozza fel. A megrendelésről a Vevő először egy automata visszajelzést kap, amely pusztán annak a tényét rögzíti, hogy a megrendelés a Weboldalon keresztül megérkezett a Szolgáltatóhoz. Ez azonban még nem jelenti a Vevő vételi ajánlatának elfogadását. Amennyiben a Vevő azt észleli, hogy adatai az automatikus visszaigazolás tévesen tartalmazza az adatait (különösen név, szállítási, számlázási cím, elérhetőségi adatok), ez esetben a Vevő haladéktalanul köteles a helyes adatok megadásával email útján a Szolgáltatóval közölni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató a 17. pont szerint kizárja a felelősségét. Amennyiben a Vevő 24 órán belül nem kap automata visszajelzést, a Vevő haladéktalanul köteles jeleznie a Szolgáltatónak.
 14. Az automata visszajelzést követően a Szolgáltató emailben igazolja vissza a megrendelést. Amennyiben a megrendelés a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. A Vevőt saját vételi ajánlata abban az esetben mindössze 48 órás időtartamban köti, amennyiben azt a jelen ÁSZF 21. vagy 23. pontjában foglaltak szerint nem igazolja vissza a Szolgáltató.
 15. A Szolgáltató a Vevő ajánlatának elküldését követő munkanap során egy második – nem automata – email útján igazolja vissza a Vevő vételi ajánlatát. A Felek közötti szerződés a Vevő által tett ajánlatnak Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre. Előfordulhat, hogy a Vevő által kiválasztott termék a Szolgáltató raktárában nem elérhető. A második visszaigazoló emailben a megrendelések várható szállítási határideje, illetve raktárban lévő elérhetősége megjelölésre kerül. A tényleges szállítási határidő a raktárkészlet függvényében alakul. Amennyiben a Vevő nem tudja elfogadni a szállítási határidőt, és ennek tényét a Szolgáltató által küldött második e-mailnek a Vevő postafiókjába történő megérkezését követő 48 órán belül email útján jelzi a Szolgáltató felé, ez esetben a szerződés nem jön létre, a Vevőt fizetési kötelezettség, a Szolgáltatót pedig szállítási kötelezettség nem terheli.
 16. A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt arról, hogy előfordulhat, hogy a Weboldalon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt, időközben nem állnak rendelkezésre. Erre tekintettel a Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a Vevő részére 5 munkanapon belül.
 17. Amennyiben a Weboldalon hibás ár szerepel, úgy a Szolgáltató a hibás áron nem fogadja el a Vevő vételi ajánlatát, nem köteles hibás áron értékesíteni és leszállítani a Vevőnek. Hibás árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt feltüntetett hibás ár. Hibás áron történő ajánlattétel esetén a szerződés nem jön létre a Felek között. A Vevő által hibás áron tett ajánlatot a rendszer automatikusan visszaigazolja, amely visszaigazolás azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a Szolgáltató részéről. A hibás áron történő vevői ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Szolgáltató által a 23. pont szerinti elektronikus visszaigazolás során a Szolgáltató felhívja a Vevő figyelmét a helyes árra, és a helyes áron történő szerződéskötést ajánlhatja fel a Vevő részére. A Vevő a hibás ár helyett a Szolgáltató által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni és szerződést kötni. Ez esetben a Felek között nem jön létre szerződés.

 

 1. Szállítási feltételek és átvétel

 

 1. Az adott megrendelésre vonatkozó általános teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától, illetve - amennyiben a Szolgáltató azt előírja – az előlegnek a Szolgáltató bankszámláján történt jóváírásától számított 2-5 hét. A szállítási határidő tájékoztató jellegű, amelytől való történő eltérést minden esetben e-mail útján jelzi a Szolgáltató. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt a Szolgáltató kizárja kártérítési felelősségét.
 2. A Weboldalon megjelenített termékek személyesen a Szolgáltató telephelyén vagy futárral történő házhoz szállítással vehetők át.
 3. Személyes átvétel esetén a termék előzetesen egyeztetett időpontban, vagy a Szolgáltató honlapján feltüntetett nyitvatartási időben vehető át, amennyiben a termék raktáron elérhető.
 4. Amennyiben a Vevő házhoz szállítást kér, a futárral történő kiszállítás díját (csomagküldési díj, fuvardíj) köteles megfizetni. A szállítás költsége a Kosár tartalmának ellenőrzésekor feltüntetésre kerül, illetve a Szolgáltató azt visszaigazolásában közli a Vevővel. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termék szállítási díját nem befolyásolja.
 5. Amennyiben a Vevő ugyanazon a napon több rendelést is lead, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Szolgáltató felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a külön-külön leadott megrendelések utólagos összevonása nem igényelhető; ugyanakkor a Szolgáltató fenntartja a jogot több megrendelt cikk egy szállításba történő összevonására.
 6. Házhozszállítás esetén a termék kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belüli cím lehet. Magyarország határain kívülre történő kézbesítési igénye esetén előzetes egyeztetés szükséges a Szolgáltató elérhetőségein.
 7. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő által megadott szállítási címen tartózkodó, vagy személyes átvétel esetén a Szolgáltató telephelyén megjelenő, a megrendelés adataival rendelkező személy a termék átvételre jogosult személynek tekintendő. Az átvételre való jogosultságot a Szolgáltató, illetve képviseletében eljáró személy vélelmezi. A Szolgáltató a termék átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére szintén jogosult.
 8. A Vevő az átadás-átvétel időpontjában köteles az átvett terméket szemrevételezéssel megvizsgálni, az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összehasonlítani a visszaigazoláson, számlán szereplő tételekkel, az esetleges eltéréseket pedig a Szolgáltatóval közölni. Amennyiben a Vevő a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és sérülést észlel, kérheti jegyzőkönyv felvételét. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Az átadás-átvételkori vevői kifogás elmaradása esetén a számlán szereplő tételek hiánytalanul átadottnak tekintendők. Az átadás-átvételt követően a Vevő kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül.
 9. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az átadott termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén, a Vevő nem jogosult a termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a termék árának kifizetését megtagadni.
 10. Amennyiben a Vevő a terméket a szállító által jelzett, illetve egyeztetett szállítási időpontban olyan okból nem veszi át, amelyért felelős, a Szolgáltató választása szerint jogosult a termék kiszállítását ismételten megkísérelni vagy a szerződéstől elállni. Szolgáltató felhívja a Vevő figyelmét, hogy a szállítói két alkalommal kísérlik meg a megrendelt termékek kézbesítését, amelynek szállítási díja a Vevőt terheli. A Szolgáltató elállási jogát – amennyiben sor kerül rá – a második sikertelen kézbesítési kísérlet után gyakorolhatja.
 11. A Vevőnek felróhatóan sorozatos (legalább 3 alkalommal) sikertelen kiszállítási kísérlet esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Vevő vásárlásait korlátozza és kizárólag előre kiegyenlített vételár és szállítási díj esetén teljesítse a termékértékesítést.
 12. A Szolgáltatót elállási jog illeti meg abban az esetben is, ha a Vevő a megrendelt termék átvételét megtagadja a kiszállításkor. Amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, a termék átvételének megtagadását a Szolgáltató a fogyasztót megillető elállási jog gyakorlásaként tekinti, amennyiben annak feltételei fennállnak (lásd VIII. fejezet).
 13. A Vevő által visszaküldött termékekről a Szolgáltató minden esetben fénykép és/vagy videó dokumentációt készít a visszaküldéskori állapot igazolása céljából.
 14. Fizetési feltételek

 

 1. A Vevő a következő fizetési módok közül választhat:
  1. Utánvétes fizetés: a megrendelt termék futár általi kézbesítése során az áru átvételével egyidejűleg a Vevő személyesen a futárnak fizeti ki készpénzben a megrendelt termék(ek) végösszegét és a szállítás díját.
  2. Banki átutalás: a megrendelt termék(ek) végösszegének a megrendelés utáni második szolgáltatói visszajelzésben (emailben) küldött adatok (bankszámlaszám, közleményi hivatkozás) alapján a Vevő által teljesített banki átutalás a termék átvételét megelőzően.
  3. Átvételi ponton való készpénzes fizetés: a termék készpénzben történő kifizetése a Vevő által a Szolgáltató telephelyén (átvételi ponton: 4400 Nyíregyháza, Kopogó utca 2.) történő átvételkor vagy a kiszállítást megelőzően.

 

 

 

 

 

 1. A termékek tulajdonjoga

 

 1. A Szolgáltató a megrendelt termékekre vonatkozó tulajdonjogát, a vételár és szállítási költség Vevő általi kiegyenlítéséig fenntartja. Ennek megfelelően a ki nem egyenlített terméket visszaszállíthatja, amely visszaszállítás költségét a Vevőre terhelheti.
 2. A termék tulajdonjoga a Vevő (vagy megbízottja) részére történő átadással száll át a Vevőre a kárveszéllyel együtt.

 

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

 1. A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkor hatályos előírásai vonatkoznak.

Kellékszavatosság

 1. A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben:
  1. Kijavítás vagy
  2. Kicserélés kérése.
 2. A Vevő nem kérhet kijavítást vagy kicserélést, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 3. Ha a Vevő kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
  1. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását kérheti vagy
  2. a hibát a Szolgáltató költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben –
  3. a szerződéstől elállhat, ha a kijavításhoz vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt.
 4. A Szolgáltató felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásának nincs helye.
 5. A Vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 6. A Vevő az árut az átvételt követően haladéktalanul köteles megvizsgálni a 33. pont szerint és az esetleges minőségikifogásait, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A Vevő a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 7. Amennyiben a Szolgáltató teljesítésétől 6 hónap eltelt, úgy a kellékszavatossági jogok érvényesítésének feltétele, a Vevő bizonyítsa, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

 1. A Vevő a neki a Szolgáltató által eladott termék hibája esetén – választása szerint – az kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 2. Termékszavatossági igényként a Vevő pusztán a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Hibás a termék, amennyiben az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 3. A Vevő termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. Ezen határidő jogvesztő.
 4. A Vevő termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.
 5. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy:
  1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 6. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez a fentiek közül elegendő egy okot bizonyítania.
 7. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

 1. Amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, a 10.000 Ft eladási ár feletti termék (bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok) – mint új tartós fogyasztási cikk – Szolgáltató általi hibás teljesítésért a vonatkozó jogszabályok szerint a Szolgáltatót jótállási kötelezettség terheli.
 2. A Vevő akkor minősül fogyasztónak, amennyiben magánszemélyként (természetes személy) és az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el, azaz vásárol a Szolgáltatótól. Nem minősül fogyasztónak az e minőségében eljáró egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak.
 3. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 4. A jótállás a jogosult jogszabályból eredő jogait nem érinti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságtól és termékszavatosságtól függetlenül megilletik.
 5. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk, a termék tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló Szolgáltatóval szemben.
 6. A jótállás időtartama:
  1. 10.000 Ft-ot elérő, de 100.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
  2. 100.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
  3. 250.000 Ft eladási ár felett 3 év.
 7. A fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
 8. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
 9. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha hat hónapon túl kerül sor az üzembehelyezésre, úgy az átadás napjával kezdődik a jótállási határidő.
 10. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vevő a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
 11. A jótállásból eredő jogok a Szolgáltató által a termékkel a Vevőnek átadott jótállási jeggyel érvényesíthetőek, az eredeti csomagolás visszaszolgáltatása nem feltétele. A Szolgáltató által alkalmazott jótállási jegy mintája a jelen ÁSZF 4. számú mellékletét képezi.
 12. A Vevő a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen esetlegesen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
 13. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 14. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Vevőt terheli.
 15. Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Vevő eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Vevő által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 16. Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a Vevő eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Ptk. alapján a Vevő nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Vevő nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Vevő által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Vevő részére visszatéríteni.
 17. Amennyiben a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltatás részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, - a Vevő eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Vevő által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a Vevő részére visszatéríteni.
 18. A vonatkozó jogszabályi előírások szerint a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani.
 19. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Szolgáltató, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat (szervízpont) gondoskodik. A termék javítószolgálathoz történő eljuttatásának költsége a Vevőt terheli.
 20. Ha a Vevő a fogyasztási cikk rendeltetésszerű használatát akadályozó meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató a fogyasztási cikket kicseréli.
 21. Elállási jog gyakorlása

 

 1. Amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, úgy a vonatkozó jogszabályok szerinti feltételek mellett a jelen 1. számú mellékletben szereplő tájékoztatóban részletezettek szerinti elállási jog illeti meg. A nem fogyasztóként eljáró Vevőt elállási jog nem illeti meg.

 

 1. Panaszkezelés

 

 1. Garanciális probléma esetén a Szolgáltató a fentiekben jelölt elérhetőségein (telefon: +36 30 910 2748; email: info@martinkonyha.hu) előre egyeztetett időpontban, telephelyén nyitvatartási időben a terméket megvizsgálja. A Vevőt megillető szavatossági jogokat VII. fejezet tartalmazza.
 2. A fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltató elérhetőségein (postacím: 4400 Nyíregyháza, Kopogó utca 2.; telefon: +36 30 910 2748; email: info@martinkonyha.hu) terjesztheti elő. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. A Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.
 3. Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
  1. Írásbeli panaszt tehet a Szolgáltatónál, amelyre 30 napon belül írásban válaszol. A válaszlevélben a Szolgáltató törekszik arra, hogy minden fogyasztói kifogásra választ adjon. Személyes panasztétel esetén jegyzőkönyv kerül felvételre.
  2. Amennyiben a Vevő panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panaszkivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Vevő panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

Bővebb információ: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap

 1. Az illetékes kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez fordulhat. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület elérhetőségei:

cím: 4400, Nyíregyháza Széchenyi utca 2.

telefon: +36-42-420-180

fax: +36-42-420-180

email: bekelteto@szabkam.hu

http://bekeltetes-szabolcs.hu/

 1. A Vevőnek lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívül rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, illetve kaphat bővebb tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
 2. Amennyiben a fenti módokon, illetve tárgyalásos úton békés módon a vita rendezése eredménytelen, a Vevő bírósági eljárást kezdeményezhet. A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. Adatvédelem

 

 1. A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli. A Szolgáltató és a Vevő közötti jogviszonnyal összefüggésben kezeli a Vevő adatait az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és az -           az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által meghatározott keretek között a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban részletesen meghatározott előírások szerint. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF hatálya alá eső jogügyletek során a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat és a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket betartja és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. A Szolgáltató részletes Adatvédelmi tájékoztatóját megtalálja a Weboldalon (https://martinkonyha.hu/content/2-adatkezelesi-tajekoztato).
 2. Vegyes rendelkezések

 

 1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. A jogszabályi előírásoknak megfelelően tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal, vagy annak bármely része módosítható. Bármely anyag, megoldás átvétele a Weboldalról és annak adatbázisából kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása mellett és a Weboldalra történő hivatkozással, forrás feltüntetésével lehetséges.
 2. A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal, mint webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. A Vevő saját felelősségi körében az alábbi óvintézkedések megtételére köteles: megfelelő vírus- és spyware védelmi szoftverek használata frissített adatbázissal, az általa használt operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése. A Weboldalon való vásárlás ténye feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató kizárja felelősségét azokért a károkért, amelyek a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége, megfelelő biztonsági megoldások alkalmazása.
 3. A Szolgáltató nem felel a vis maiorból – így különösen, de nem kizárólagosan munkabeszüntetésekből, rendkívüli hatósági/kormányzati intézkedésekből, időjárási- és természeti katasztrófákból, járványokból, egyéb veszélyhelyzetekből – eredő késedelmes szállításért. A Felek kölcsönösen együttműködnek ilyen helyzet esetén a szerződés teljesítése érdekében. Két hónapnál hosszabb akadályoztatás esetén a Felek a szerződéstől elállhatnak.
 4. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.
 5. A jelen ÁSZF a magyar jogszabályoknak megfelelően értelmezendő, amely jogszabályok (különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakban felsorolt jogszabályok) rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak:

-        a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),

-        az elektronikus kereskedelmiszolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.),

-        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

-        a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. (Grtv.),

-        egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet,

-        valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet.

www.martinkonyha.hu

 

Mellékletek:

 1. Elállási/Felmondási tájékoztató
 2. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
 3. Jótállási jegy minta

1. számú melléklet – Elállási/Felmondási tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szerint

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Molnár Beatrix egyéni vállalkozó, postacím: 4400 Nyíregyháza, Kopogó utca 2., email: info@martinkonyha.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

2. számú melléklet - Elállási/Felmondási nyilatkozatminta a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szerint

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

[csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza]

 

Címzett:

Szalanics Szabolcs egyéni vállalkozó

4400 Nyíregyháza, Kopogó utca 2.

info@martinkonyha.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: [Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölése.] 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: [A megfelelő jelölendő.]

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

 

3. sz. melléklet - Jótállási jegy mintája

Jótállási jegy

A vállalkozás neve:

Szalanics Szabolcs egyéni vállalkozó

A vállalkozás címe:

4400 Nyíregyháza, Kopogó utca 2.

A fogyasztási cikk megnevezése és típusa:

 

A fogyasztási cikk gyártási száma (amennyiben ilyennel rendelkezik):

 

A gyártó neve:

 

A gyártó címe:

 

A szerződéskötés időpontja:

 

A fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának / üzembe helyezésének időpontja:

 

A fogyasztó jótállásból eredő jogai:

 1. kijavítás kérése (15 napon belül)
 2. 30 napot meghaladó javítás esetén kicserélés
 3. ha nem javítható kicserélés (30 napot követő 8 napon belül)
 4. jótállási időn belüli 3. javítást követő ismételt meghibásodás esetén kicserélés

A jótállás érvényesíthetőségének határideje:

A fogyasztási cikk értékéhez mért jótállási határidő (átadástól):

-        10.000 Ft – 100.000 Ft: 1 év

-        100.000 Ft – 250.000 Ft: 2 év

-        250.000 Ft felett: 3 év

(A feltüntetett érték az egyedi termékekre vonatkozik, nem a vásárlás összértékére)

A jótállás érvényesíthetőségének helye és feltételei:

4400 Nyíregyháza, Kopogó utca 2.

A vállalkozás bélyegzője és képviselőjének aláírása:

 

Kijavítás:

Kijavítási igény bejelentésének időpontja:

 

Kijavításra történő átvétel időpontja:

 

A hiba oka:

 

A kijavítás módja:

 

Visszaadás időpontja:

 

Kicserélés:

Kicserélési igény bejelentésének időpontja:

 

Kicserélésre történő átvétel időpontja:

 

A hiba oka:

 

A kicserélés időpontja:

 

 

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó az alábbi testületekhez fordulhat:

-        az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon keresztül eljárást kezdeményezhet https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

-        a lakó/tartózkodási helye szerint illetékes kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti

-        a fogyasztóvédelmi hatóság felé jelezheti panaszát https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,61bf1c56-3705-4710-8d3d-8cfcdc972e26

Részletesen lásd az ÁSZF 80. pontjában foglaltakat.

A fogyasztóvédelmi szabályokról bővebb információt talál a https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap honlapon.